• USANA NSF Certificated
  NSF

  ยูซานาได้รับการรับรองสถานะ GMP ตั้งแต่ปี 2006 ตาม ข้อกำหนด NSF/ANSI Good Manufacturing Practices for Dietary Supplements “การขึ้นทะเบียนกับ GMP สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรองคุณภาพ ความพึงพอใจ และให้ความเชื่อมั่น กับบริษัทว่าองค์กรของตนดำเนินการตามมาตรฐาน GMP" NSF เป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลกำไรที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภค โดยการกำหนดมาตรฐาน ทำการทดสอบ ตรวจสอบ รวมถึง รับรองผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยและรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

 • USANA ConsumerLab Approved
  ConsumerLab.com Approved

  ConsumerLab.com เป็นหน่วยงานอิสระ ที่มีบทบาทในการประเมินคุณภาพ ความบริสุทธิ์ และความครบถ้วนของสารอาหารที่ปรากฏ บนฉลากในสินค้าในอุตสาหกรรมด้หานสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับขั้นตอนการได้รับ เครื่องหมายรับรอง จะต้องผ่านการทดสอบ อย่างเข้มข้น เพื่อยืนยันว่ามีปริมาณสารเหมือน ที่ฉลากระบุไว้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งผ่าน การทดสอบการตรวจโลหะหนัก และสารอันตราย ต่างๆ

 • USANA NSF for Sport
  NSF Certified Sport

  ยูซานาได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่อต้าน การใช้สารกระตุ้นโลก (WADA – World Anti-Doping Agency) สมาคมฟุตบอลแห่ง สหรัฐอเมริกา และสมาคมนักกีฬา (NFL / NFLPA), เมเจอร์ลีกเบสบอลและสมาคมผู้เล่น เมเจอร์ลีกเบสบอล (MLB / MLBPA)